دفاتر آموزشی  ویژه مدارس

قیمت: 12500 تومان

دفاتر آموزشی مدارس :


دفاتر آموزشی مورد نیاز مدارس که تمامی مدارس بدان نیاز دارند . این دفاتر کار رسیدگی به پرونده های دانش آموزان را سهل تر و سریع تر کرده و باعث تصمیم گیری بهتر مدیران نسبت به دانش آموزان و معلمان خواهد شد .


این دفاتر شامل موارد زیر است :

1-  دفتر ثبت نمرات کلاسی- 2- دفتر ارسال و مراسلات- 3- دفتر ثبت مشاهدات-4- دفتر اندیکاتور- 5- دفتر حضور و غیاب دانش آموزان – 6-  دفتر رسید مدارک تحصیلی 7- دفتر صورت جلسه ی شورای معلمان-8- دفتر وضعیت انضباطی و اخلاقی -9- دفتر ثبت مشخصات پرسنل آموزشگاه-10- دفتر صورت جلسه ی شورای مالی-11- دفتر ثبت فعالیت های کارگاهی و آزمایشگاهی -12- دفتر صورت جلسه ی شورای مدرسه- 13- دفتر ثبت نام دانش آموزان – 14- دفتر صورت جلسات گروه های آموزشی – 15-  دفتر ثبت فعالیت های  پرورشی – 16- دفتر حضور و غیاب کارکنان – 17- دفتر شورای دانش آموزی- 18- دفتر ثبت فعالیت های کتابخانه

با خرید این دفاتر کار مدیریت پرونده های دانش آموزان و معلمان منسجم تر و منظم تر خواهد شد .

ارسال به تمام نقاط کشور
در هر سفارش تعداد 5 دفتر و به قیمت 12500 تومان به مشتری تحویل داده می شود .

خرید        سوال از فروشنده